NOVEZ

Nederlandse Organisatie Verloskundigen En Zwangeren
 

Wie zijn wij?

NOVEZ, Nederlandse Organisatie van Verloskundigen En Zwangeren, is een in de zomer van 2016 opgerichte vereniging bestaande uit verloskundigen én zwangeren.

Waarom is NOVEZ in het leven geroepen?

In de onstuimige eerste helft van 2016 hebben verloskundigen via acties heel Nederland, de Tweede Kamer en de media geconfronteerd met de schadelijke effecten van het recente regeringsbeleid (Integrale Financiering Geboortezorg). Bij een aantal verloskundigen die bij deze acties betrokken waren, groeide de overtuiging dat er meer dan acties nodig waren om de dreigende teloorgang van het unieke en veilige stuk van de geboortezorg dat we eerstelijnsverloskunde noemen te voorkomen. Het belang van de eerstelijnszorg werd onvoldoende behartigd. De krachten vanuit de ziekenhuizen, gynaecologen en verzekeraars waren en zijn nog steeds enorm, en vroegen om een sterk tegenwicht, een toekomstvisie en van daaruit geformuleerd beleid. Om dat voor elkaar te krijgen was het nodig om een professionele organisatie op te richten. NOVEZ is het structurele antwoord op de enorme behoefte aan visie, beleid, ondersteuning en belangenbehartiging die leeft in het veld van de eerstelijnsverloskunde.

Maar NOVEZ is meer. NOVEZ is niet alleen een organisatie van en voor eerstelijnsverloskundigen. NOVEZ is een vereniging waarin alle zwangeren van Nederland een gelijkwaardige positie innemen als de eerstelijnsverloskundigen. Dus ook zwangeren kunnen volwaardig lid worden van NOVEZ. Dit is de meest zuivere uitdrukking van het vertrouwen dat verloskundigen en zwangeren in elkaar hebben en een unieke structuur waarin het natuurlijke zorgpartnership tussen verloskundigen en zwangeren landelijk geformaliseerd wordt. Dit partnership kan een enorme invloed uitoefenen op het gewenste zorgbeleid op klantniveau, maar ook op het niveau van beleidsmakers, overheid, verzekeraars en partners in de geboortezorgketen.

De eerstelijnsverloskundigen en zwangeren vormen samen het parlement van de verloskundige zorg.


Gaat NOVEZ zich hard maken voor het behoud van de regierol van de eerstelijnsverloskundigen? Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ zich hard maken voor het behoud van de keuzevrijheid van de zwangere? Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ de belangen behartigen van zowel eerstelijnsverloskundigen als zwangeren op landelijk niveau, inclusief de politiek? Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ ook de belangen behartigen op regionaal niveau b.v. door het bieden van specifieke ondersteuning aan de eerstelijnsverloskundigen die op dit moment bijvoorbeeld heel veel moeite hebben hun eigen positie overeind te houden in het krachtenveld van de VSV's (verloskundige samenwerkingsverbanden, bestaande uit onder meer ziekenhuizen, gynaecologen, kraamzorg etc.)? Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ zwangeren voorzien van services en diensten en een stroom van gerichte en betrouwbare informatie? Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ dit hoge ambitieniveau realiseren door een team professionals aan te trekken die dit vaak complexe werk gaat uitvoeren? Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ samenwerken met organisaties zoals KNOV, NVOG, ZN (zorgverzekeraars), Nza, VWS: Het antwoord is ja.

Gaat NOVEZ een rol spelen in de Nederlandbreed aanwezige behoefte aan verandering van het huidige marktmodel in de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld door samen te werken met een verzekeraar zoals Zorgeloos en het initiatief Nederland Kantelt? Het antwoord is ja.


Bestuursleden

Het bestuur van NOVEZ wordt gevormd door:

Ineke Bijloo, waarnemend voorzitter en penningmeester, verloskundige en praktijkhouder

Beatrijs Smulders, verloskundige

Colien van der Heijden, moeder en docente Natuurlijk Zwanger

Saar Talsma, moeder

Directeur

Rob Hartings


Over NOVEZ en KNOV, de onderlinge relatie

1. Op de eerste plaats kan het behulpzaam zijn in ogenschouw te nemen wat de verschillen zijn tussen beide organisaties.

De KNOV is een klassieke beroepsorganisatie, bevordert de ontwikkeling van het vak, onderhoudt een kwaliteitsregister, verleent accreditatie etc. De KNOV is de landelijk erkende organisatie van verloskundigen.

 

NOVEZ is een categorale belangenorganisatie van eerste lijn verloskundigen én van zwangeren. Uit deze gezamenlijkheid vloeit een krachtig partnership voort dat misschien het beste kan worden samengevat als "het parlement in de verloskunde". Deze maatschappelijke organisatie oefent politieke invloed uit op landelijke beleidsmakers (tweede kamer, regering, VWS, ZN, NZA, CPZ en KNOV (de KNOV is immers de landelijk erkende organisatie die mede vorm geeft aan beleid in de daartoe geëigende officiële gremia.), en maakt gebruik van de vrije ruimte die zij heeft omdat zij niet in het web van gevestigde belangen en posities is gevangen.

Daarnaast zal NOVEZ producten en diensten ontwikkelen en aanbieden aan haar leden en aan derden die binnen de doelgroep vallen.
De kracht van NOVEZ is dat het makro-partnership rechtstreeks is geworteld in het partnership tussen de individuele verloskundige en individuele zwangere.

 

2. Maar er is meer dat relevant is om de relatie tussen KNOV en NOVEZ te bepalen.

Sinds ongeveer 2004 is het overheidsbeleid erop gericht om bij koepelorganisaties de belangenbehartiging te scheiden van de vakontwikkeling. Met name de Nma is daar erg op gebrand. Al snel wordt landelijk gedrag van koepels gezien als marktwerking bedervend en concurrentie-beperkend. Dat is de reden dat de landelijke koepels op dit moment nauwelijks een factor vormen bij het behartigen van de materiële belangen van hun beroepsgroep. Dat spel wordt op de markt bepaald op een veel lager niveau tussen zorgaanbieders en verzekeraars.

Tegen deze achtergrond moet ook worden geplaatst dat de overheid het handelen van beroepsgroepen beoordeelt op hun maatschappelijke gevolgen: zijn ze gewenst of niet. Berucht is het vestigingsbeleid van de LHV en de dreiging de praktijken kleiner te maken hetgeen maatschappelijk ongewenste schaarste veroorzaakt met als enige doel het inkomen van de huisartsen te verhogen. Het resultaat is er dan ook naar geweest. De LHV zag zich geconfronteerd met veranderde regelgeving, verloor haar monopoliepositie en subsidie.

Met andere woorden: het creëren van een klassieke machtspositie in de onderhandelingen door beroepsorganisaties is verregaand onmogelijk geworden. Feitelijk is deze dynamiek verschoven naar het werkveld. In de verloskunde: naar verzekeraars, gynaecologen, ziekenhuizen en verloskundigen. 

Bovengenoemde raakt ook de KNOV in volle omvang.

3. NOVEZ wil zich niet manifesteren als een substituut, concurrent of pseudo-koepelorganisatie naast of in plaats van de KNOV. NOVEZ heeft de ambitie om in de combinatie zwangeren en verloskundigen de voorwaarden te scheppen voor het behoud van het specifieke van de Nederlandse verloskunde. (hier ga ik niet verder op in; is genoegzaam bekend). Op dit moment is prioriteit het zelfstandig functioneren van de verloskundigen in (wat we nu nog noemen) de eerste lijn te verankeren. Opgaan in grote geïntegreerde organisaties die worden gedomineerd door ziekenhuizen/gynaecologen zullen het einde betekenen van de geboortecultuur zoals we die in Nederland kennen. (Voor de goede orde: dit betekent niet dat NOVEZ a-priori tegen ontschotte financiering is, noch tegen vergaande samenwerking met de intramurale sector.)

NOVEZ is geen tegenstander van de KNOV, maar ziet een grote behoefte aan ondersteuning van die verloskundigen die de eerste lijn zien als de plek bij uitstek waar de zwangere de regie over haar zwangerschap en de geboorte in autonomie kan vorm geven. De verloskundige faciliteert deze autonomie en de keuzevrijheid van de zwangere en creëert de voorwaarden voor het kunnen maken van een "informed choice" door de zwangere. NOVEZ is voornemens aan het hier omschreven veld ondersteuning te bieden. Afstemming met de KNOV hieromtrent is een concreet agendapunt

NOVEZ is zich ervan bewust dat zij op geheel eigen wijze samen met de klanten enorm veel kan bereiken op het vlak van beïnvloeding van onder meer politiek, regering en verzekeraars. De combinatie met de klant voorkomt dat de verloskundigen kan worden aangewreven louter haar eigen beroepsbelangen na te streven en omzeilt de hiervoor gegeven institutionele beperkingen op het vlak van klassieke belangenbehartiging. Niemand kan en wil om de klant heen. Met NOVEZ wordt de klant op ooghoogte binnengehaald en heeft zij de gelegenheid mede aan de beleidsknoppen te gaan zitten. (Dat daar tegenover staat dat zij ook invloed zal hebben op de inhoud van het vak en het gedrag van verloskundigen, wordt in dit verband niet verder op ingegaan.). Samengevat: NOVEZ zal aan de incorporatie van de consument enorme legitimiteit ontlenen.

In dit model scheidt NOVEZ zich niet van de KNOV, maar onderscheidt zij zich.

Tegen de hiervoor beknopt geschetste forse wijzigingen in de strategische omgeving van verloskundigen en de KNOV moet de onderlinge relatie tussen NOVEZ en KNOV worden bezien en vorm krijgen.

4. Samen leren het spel en elkaar de bal toe te spelen.

Alles start met de intentie. Als we erin slagen elkaar duidelijk te maken waar we elkaar kunnen versterken dan gaat de beroepsgroep mooie tijden tegemoet. Dat van meet af aan niet alles duidelijk is, is een vanzelfsprekendheid. NOVEZ is ook nog een jonge organisatie. Dat geeft NOVEZ de gelegenheid snel en lenig te handelen. De KNOV is een gevestigde partij met een landelijke historie en culturele bagage, genesteld in een landelijk netwerk van relevante stakeholders. In deze combinatie en onderlinge beïnvloeding zit buitengewoon veel synergie verscholen. Samenwerking kan sterk bijdragen aan het vergroten van het krediet en de legitimiteit van beide organisaties, en bovenal de positie van de verloskundigen versterken. NOVEZ is voornemens binnen het verband van de KNOV in een open dialoog aandacht te vragen voor de belangen die NOVEZ vertegenwoordigt. Omgekeerd kan de KNOV erbij winnen als ze NOVEZ betrekt bij de formulering van haar beleid. NOVEZ spreekt zich nadrukkelijk en zonder voorbehoiud uit voor een krachtige KNOV.

Voorwaarde voor synergie tussen beide organisaties is regelmatig overleg op bestuurlijk en directie-niveau. Hiertoe nodigt het bestuur van NOVEZ de KNOV graag uit.