NOVEZ

Nederlandse Organisatie Verloskundigen En Zwangeren
 

Nieuws

Steun voor agendapunt van 47 KNOV-leden voor de ALV van KNOV op 15 juni

September afgelopen jaar werd uit onderzoek onder alle KNOV-leden duidelijk dat de KNOV niet doet wat de omstandigheden en de leden van haar verlangen. Er bleek geen gevoel voor urgentie, geen duidelijke en krachtige visie en onvoldoende ondersteuning van leden in relatie tot de behoeften die zij hebben. Na de crisis op de ALV van juni 2017, leek de KNOV een nieuwe weg in te slaan. Er werden werkgroepen ingericht ter verbetering van de organisatie en leden werden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dat was zo hoopvol dat het bestuur van NOVEZ besloot om een samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van de KNOV af te sluiten. Wij zijn positief en optimistisch aan deze samenwerking begonnen en wilden graag van binnenuit een bijdrage leveren aan de verbetering van de geboortezorg en de KNOV. NOVEZ heeft de afgelopen negen maanden op verschillende niveaus met de KNOV samengewerkt. Wij hebben deelgenomen in verschillende werkgroepen en met vele personen binnen de organisatie intensief gesproken. Wij vinden het belangrijk om van onze bevindingen en observaties verslag te doen. Wij willen en kunnen niet langer zwijgen. Het gaat ons in deze feitelijke analyse van de KNOV met nadruk niet om personen, het gaat ons om de big picture van de KNOV als organisatie. 

Lees verder...

Klik hier om je aan te melden voor de ALV van de KNOV op 15 juni 2018.


NOVEZ bezwaargronden NZa


In september 2017 diende NOVEZ officieel haar bezwaargronden in tegen de Prestatiebeschrijvingsbeschikking integrale geboortezorg TB/REG-18624-01 van 01-07-2017. 

De volledige bezwaargronden zijn hier te lezen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Opfris Nieuwsbrief NOVEZ september 2017


Heeft u deze zomer alle perikelen binnen de verloskunde even kunnen laten bezinken?

Ook tijdens de zomerperiode zijn de ontwikkelingen over de toekomst van de Nederlandse verloskunde gewoon door gegaan. 

Wij praten u bij en geven een overzicht. 

Waar staan we?

 

Vrij snel na het motie-debacle op de laatste ALV van 9 juni jl. vond het ICM-congres in Canada plaats. Wij feliciteren Franka Cadée met het nieuw verkregen voorzitterschap en verwachten dat dit een inspiratie zal zijn om nationaal en internationaal de fakkel van de economisch zelfstandige, medisch onafhankelijke eerstelijns verloskunde hoog te houden. 

 

In de zomer is de KNOV  met behulp van vragenlijsten, werkgroepen en inventarisaties onder de leden, aan de slag gegaan om tot een hernieuwde visie voor 2025 te komen. 
Wij juichen de recente ontwikkelingen binnen de KNOV toe. 
Vanwege de huidige bedreigende situatie hebben wij met hernieuwd optimisme besloten om ons solidair en coöperatief naar deze nieuwe ontwikkelingen binnen de KNOV open te stellen. Samen staan we sterker.

Uiteraard blijven wij onverminderd alert en opbouwend kritisch.

Niet besturen by research
Natuurlijk is het altijd goed om een lange termijnvisie te formuleren.

 

Echter, op zeer korte termijn staan er belangrijke en urgente zaken op de agenda. Ontwikkelingen zijn nú gaande.
Besturen by research is op dit moment geen optie, tijd om een uitgebreid visietraject af te wachten alvorens beleid te bepalen ís er eenvoudigweg niet. 
Onze positie wordt nog immer met rasse schreden ondermijnd.
Er moet door NOVEZ en KNOV daadkrachtig en snel gehandeld worden om vanuit een gezamenlijke visie bij de NZa, ZN, NVOG en zorgverzekeraars stelling te nemen ten aanzien van een krachtige eerstelijns positie. 
De KNOV doet er goed aan het volgende in ogenschouw te nemen: de inkomsten van de KNOV wat betreft contributies en LVR-afdrachten bedragen ongeveer 3 miljoen euro (de ZN-bijdrage buiten beschouwing gelaten). Daarvan wordt grosso modo 93% opgebracht door de eerstelijns verloskundigen.

Zou het niet zo moeten zijn dat voor de KNOV vooral het belang van de eerstelijns praktijken in al haar facetten hoog op de prioriteitenlijst staat?

Inkomen verloskundigen in gevaar

Zoals reeds wellicht bekend is, zullen een aantal grote zorgverzekeraars (in ieder geval Menzis en Achmea) het nieuwe NZa tarief 2018 niet volgen. 
Tevens heeft ZN bezwaar gemaakt tegen het voorgestelde NZa tarief. Inmiddels worden aan verloskundigen contracten met een lager tarief aangeboden.
Sommige verzekeraars kondigen het niet eens aan, maar bieden gewoon een andere tarieflijst in de bijlage bij het nieuwe contract.
Het is momenteel wonderlijk stil in het land rondom dit onderwerp, terwijl het zeer belangrijk is voor de financiële toekomst van verloskundigen. Afwijken van het NZa tarief is nota bene een trendbreuk na tenminste 30 jaar! 

Hierover, zeker in relatie tot de Verloskundigen Zorg Groepen, meer op de Pre-ALV van 21 september.

Acuut ontstane problemen op een aantal plekken in het land

 

Op dit moment zijn er op een aantal plekken in het land, o.a. in Apeldoorn, Zutphen, Zetten, en Ede- Wageningen, verloskundigen en zwangere vrouwen in moeilijkheden geraakt.
Ziekenhuizen sluiten verloskundigen buiten, die vooralsnog niet wensen te participeren in voor verloskundigen beperkende 
VSV-contracten. Vele VSV-contracten zijn voorportalen van Geboortezorg Organisaties die verloskundigen op termijn kunnen dwingen tot integrale bekostiging.  Hierdoor wordt het recht op vrije keuze van de zwangere vrouw en tevens het recht van de verloskundige om te werken zoals zij met haar cliënte afgesproken heeft, met voeten getreden.  Dit zijn vaak schrijnende verhalen waar m.n. kwetsbare zwangere vrouwen onder lijden. Er zijn verloskundige praktijken die met elkaar een slimme partus poule beginnen om deze problemen te omzeilen, maar de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de zwangere wordt hiermee echter geweld aan gedaan.
Er zal hiertegen bezwaar gemaakt worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) omdat hier sprake is van oneigenlijke concurrentie en blokvorming. 

 

Proefproces tegen de NZa door Clara Wichmannfonds

De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft onlangs een juridische procedure tegen de NZa aangespannen over de aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van zwangere vrouwen, mocht de integrale bekostiging worden doorgevoerd.  Dit bezwaar is door de rechter ontvankelijk verklaard.

Er heeft hierover op 11 augustus jl. een hoorzitting bij de NZa plaats gevonden. Naast het bezwaar van de Clara Wichmann, heeft ook NOVEZ  een bezwaarschrift tegen de Beleidsregel Integrale Bekostiging ingediend.  
Voor de KNOV  zou dit het uitgelezen moment kunnen zijn om stelling te nemen op basis van voortschrijdend inzicht en op te komen zowel voor het zelfbeschikkingsrecht van zwangere vrouwen als voor het behoud van de medische autonomie en economische zelfstandigheid van eerstelijns verloskundigen.

Toch kiest de KNOV er nog steeds voor, samen met de NVOG, om geen bezwaar in te dienen. 

Pre- ALV donderdag 21 september Utrecht
De KNOV heeft voor dit najaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de extra ALV van 13 oktober.
Om goed voorbereid te zijn voor deze extra ALV  organiseren wij op donderdag 21 september a.s. in Utrecht een pre-ALV, van 17.30 tot 21.30 uur, met broodjes! Nadere uitnodiging volgt.
Actuele onderwerpen en brandende kwesties van nu zullen aan de orde komen. 
Tevens presenteren wij onze visie op het grote transitiejaar 2018 als basis voor een agendapunt op de extra ALV.

Op de agenda van de pre-ALV staat verder:• Veiligstellen van de eerstelijns verloskunde• Verloskundige Zorg Groepen (VZG) en nieuwe financiering• Continuïteit van zorg, substitutie van zorg en minder verwijzingen• Inkomen verloskundigen in gevaar• Zelfbeschikkingsrecht zwangeren en verloskundigen in problemen• Voortgang Proefproces Clara Wichmannfonds

Ondertussen:Het advies blijft:Pas op de plaats! Nu niets tekenen!

Let op: het is prima om deel uit te maken van een VSV  puur voor verloskundig overleg en beroepsinhoudelijke samenwerking, maar meer ook niet.
Wij sluiten hier een VSV-overeenkomst bij die de basis heeft geregeld voor wat nodig is voor een goede verloskundige samenwerking, die tot niets verplicht en veilig is om te ondertekenen.
Mocht u toch een door het VSV opgesteld contract gaan tekenen, dan kunt u dit contract altijd ter advisering aan NOVEZ voorleggen. Deze kunt u sturen naar info@novez.nl

 


May 8, 2017


To: The Midwives and Other Maternity Care Providers in the Netherlands

Lamaze International appreciates the opportunity to provide this letter of support to the midwives and

other maternity care providers in the Netherlands, and to the attendees at the Nederlandse Organisatie

Verloskundigen En Zwangeren Congressen on May 11, 2017.

The maternity care system in the Netherlands has always been a model of safe and sane care for mothers

and babies. Nurses and childbirth educators in the United States see the “Dutch way of birth” as an

inspiration for reform of the overly-medicalized American maternity care system. We encourage you to

work together to hold on to a system that is a unique and powerful model that delivers the right care, by

the right care-provider, at the right time.

Lamaze International stands by as a resource, advocate, and partner to improve overall outcomes for

mothers and babies in keeping with our mission to advance safe and healthy pregnancy, birth and early

parenting through evidence-based education and advocacy.

Thank you for the opportunity to express support for the high standard of maternity care the midwives and

other care providers offer to the women, babies and families in the Netherlands.

Sincerely,Eileen DiFrisco, MA, RN, IBCLC, LCCE, FACCE

Lamaze International President


 To: The Midwives and Other Maternity Care Providers in the Netherlands 

As a midwife and current President of the American College of Nurse-Midwives, I am pleased to write this letter of support to you, our colleagues in The Netherlands, and to the attendees at the Nederlandse Organisatie 

Verloskundigen En Zwangeren Congressen on May 11, 2017. This letter of support is in recognition of the excellent model of care that you provide to women and families throughout your country. The role of midwives and their leadership within the maternity care system in the Netherlands has always been a highly respected model of safe, quality care for new families globally. 

As midwives and organizational members of the International Confederation Midwives (ICM), we have had opportunities to collaborate on international guidelines and support for healthy, physiological birth care practices which are evidence based. Midwives globally and in the United States specifically have had the opportunity to look to “Dutch way of birth” as an exemplar of an integrated system of maternity care that provides optimal levels of service to women and families that assures the right level of care, in the right place, at the right time. This model of care has provided excellent outcomes and is highly respected as an optimal model of care. This contrasts with the high rates of cesarean birth and intervention common in the United States, including a lack of integration that supports seamless transitions from sites of care as indicated. 

I encourage you to continue to provide the Dutch model of excellence which is your current maternity care system. As President of ACNM, I look forward to continued collaboration within ICM and directly between our organizations where we can continue to learn about the value of an integrated, midwife lead, maternity care system that is the hallmark of excellence in The Netherlands. 

I wish you success in your meeting. 

All the best 
Lisa Kane Low PhD CNM FACNM FAAN

President 

American College of Nurse-Midwives

Brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Amsterdam, 30 april 2017

Geachte leden,

Hierbij vraagt NOVEZ, de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en Zwangeren, zusterorganisatie van de KNOV, uw aandacht voor het volgende.

Uw commissie heeft in de aanloop naar en tijdens de Algemene Overleggen in 2016 inzake de inrichting en financiering van de geboortezorg een belangrijke rol gespeeld in het debat met de minister.

Het debat heeft er uiteindelijk toe geleid dat integrale bekostiging uitsluitend op vrijwillige basis kan worden ingevoerd en niet mag worden opgelegd door verzekeraars.

Een jaar later kunnen we vaststellen dat de destijds herroepen beleidslijn nog steeds voor veel misverstanden, onrust én voor systeemwijzigingen zorgt.

Ziekenhuizen sorteren in samenwerkingsverbanden voor op door hen gestuurde integrale geboortezorgorganisaties, en ondersteuningsintiatieven van bijvoorbeeld de Taskforce van het College Perinatale Zorg hebben aan deze dynamiek een extra dimensie gegeven.

In het veld zien we dat het hart van de geboortezorg: het werk van 3000 verloskundigen, de strategische speelbal is van deze bewegingen.

De verloskundigen zijn traditioneel geneigd alleen oog te hebben voor de belangen van de zwangeren. En juist het veronachtzamen van de eigen belangen leidt tot onomkeerbare negatieve effecten voor hun zwangeren.

De Nederlandse verloskunde glijdt op dit moment gestaag af naar opname in complexe organisaties, waarvan indirecte kostenexplosie, doolhofzorg voor zwangeren en afname van keuzevrijheid voor de zwangeren de belangrijkste kenmerken zullen zijn.

Op 11 mei a.s. organiseert NOVEZ een landelijk congres, zie bijlage, waarin onder meer sprekers uit de wetenschap en opinion leaders in de gezondheidszorg een pleidooi houden voor het behoud van het internationaal zo hoog in aanzien staand systeem van verloskunde: eenvoudig georganiseerd, kleinschalig, fijnmazig, persoonsgericht, kostenefficient, garant voor autonomie en keuzevrijheid van zwangeren. 

Dit alles staat op de helling. 

Wij nodigen de leden van uw commissie graag bij deze persoonlijk uit om deel te nemen aan dit congres en een bijdrage te geven aan het zo noodzakelijke debat.

Namens het bestuur van NOVEZ, 

waarnemend voorzitter,

I. Bijloo, verloskundige

Open brief aan de KNOV van 17 april 2017

Geacht bestuur en directie,

NOVEZ heeft zeer recent kennis genomen van de nieuwsbrief van het CPZ en het Implementatieplan van de Zorgstandaard (ZIG).

Naar aanleiding hiervan vraagt NOVEZ uw aandacht voor het volgende.

Voor de invoering van de ZIG is een faseplan opgesteld dat aangeeft dat de ZIG integraal moet zijn ingevoerd per 1-1-2020. Een relatief korte periode van 2,5 jaar, gelet op de complexiteit van de materie en het groot aantal verschillende professionele velden dat bijeen moet worden gebracht om lijnoverstijgende en naadloze zorg te kunnen bieden. Per 1 juli a.s. dient elk VSV te beschikken over een plan van aanpak voor een gefaseerde implementatie en meting van de ZIG-onderdelen.

Voor dit moment volstaan wij voor wat betreft de inhoud van het implementatieplan erop te wijzen dat er een enorme discrepantie bestaat tussen de ambities en doelen van het implementatieplan en de doorlooptijd enerzijds en de reeds nu gesignaleerde knelpunten anderzijds zoals genoemd op pag. 22 e.v. van het implementatieplan. De daar opgenomen oplossingsrichtingen en verbetermogelijkheden achten we zonder meer gebrekkig en doen ons ernstig twijfelen aan de door het CPZ gegeven definitie van het implementatieplan: een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en veranderingen van bewezen waarde.

Het hele proces van invoering van de ZIG wordt ondersteund door een "supportgroep VSV's". We mogen begrijpen dat deze supportgroep een voortzetting is van de Taskforce die zich richtte op de ontwikkeling van integrale financiering en integrale geboortezorg. Uit de CPZ-nieuwsbrief kunnen we opmaken dat de inzet en werkwijze van de "supportgroep" niet zal afwijken van wat we hebben gezien tijdens hun werkzaamheden als Taskforce. Meteen duiken hier weer begrippen op als "integraal tarief", "governance" e.d. hetgeen meteen impliceert dat hiervoor de voorwaarde van verzekeraars van toepassing wordt dat men overgaat tot de oprichting van een IGO die zorgaanbieder is. Zie hiervoor het inkoopbeleid 2018 van de verzekeraars. 

De minister heeft de mogelijkheid gegeven 5 jaar te experimenteren met integrale financiering gedurende welke periode monodisciplinaire financiering mogelijk blijft.

Wat is meer logisch dan te werken aan samenwerking en met gebruikmaking van de ervaringen in de huidige IGO's zorgvuldig te bezien welke vorm qua organisatie en financiering uiteindelijk het beste aansluit bij de inhoud. De aanpak van de Taskforce, de voorloper van de supportgroep, heeft laten zien dat men graag begint aan de achterkant: integrale financiering en een geforceerde organisatieomgeving daaromheen.

Dit baart ons grote zorgen gegeven de hiernavolgende negatieve dynamiek in de VSV's die wij constateren.

We ontvangen talrijke en indringende signalen uit het veld vanuit kringen en VSV's dat de eerstelijns verloskunde veelal met oneigenlijke  argumenten door de andere partners in het geboortezorgnetwerk - met name de tweede lijn, gynaecologen en ziekenhuismanagement - onder druk wordt gezet om ten behoeve van de invoering van de ZIG over te gaan tot de oprichting van Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO's).

Zoals bekend schrijft de ZIG geen IGO (noch integrale financiering) voor.

In deze situaties zien we een omgekeerde verhouding qua positie en zeggenschap van de eerstelijns verloskundigen ontstaan ten opzichte van het belang en volume van de door hen geleverde geboortezorg. Simpeler gezegd, de eerstelijnsverloskundigen nemen een veruit ondergeschikte positie in binnen de beslisstructuur van de VSV-samenwerkingsconstructies.

Het veld van verloskundigen staat in deze problematiek met lege handen qua advies en ondersteuning en slaagt er veelal totaal niet in om onderling tot een goed afgewogen strategisch beleid te komen. Deze fundamentele zwakte zet de deur wagenwijd open voor het meewerken aan beslissingen op VSV-niveau waarvan de reikwijdte niet wordt overzien, maar die fundamenteel en ingrijpend de Nederlandse fysiologie en de positie van de verloskundige daarin zullen aantasten.

We nemen waar dat door de tweede lijn vanuit een zeer goed begrepen eigenbelang feitelijk de inrichting van de toekomstige geboortezorg in de VSV's wordt gedefinieerd.

De inzet van de CPZ-supportgroep zal hieraan een extra impuls geven. De verklaring hiervoor is simpel. De supportgroep dient integrale geboortezorg te faciliteren, doet dat neutraal en zal en kan niet categoraal opkomen voor de belangen van de eerstelijns verloskundigen. De Taskforce heeft daarin op verschillende plaatsen vooruitwijzend gedrag getoond met als dieptepunt het bijdragen aan de ontwikkeling van Annature, waar de verloskunde is ingelijfd als business unit van het ziekenhuis.

De KNOV draagt in deze turbulente tijd een bijzondere verantwoordelijkheid, gelet op haar deelname in de Implementatiegroep ZIG van het CPZ.

In dat kader zouden wij graag kennis nemen van het standpunt dat de KNOV heeft ingenomen toen zij in januari jl. officieel door het CPZ is gevraagd haar implementatieambities kenbaar te maken.

Daarnaast dringen wij met klem aan op de volgende acties van de kant van de KNOV.

1. Er dient voortvarend en met grote spoed een KNOV breed onderzoek worden gedaan naar de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de VSV's ten aanzien van de positie van de eerstelijns verloskundigen. 

2. Er dient een evaluatie ex ante te worden gemaakt van de gevolgen van gemaakte of te maken keuzes binnen de VSV's voor de fysiologie en de specifieke betekenis van de eerstelijns verloskundigen voor de zwangeren.

3. Er dienen een of meer formats te worden ontwikkeld voor de formele inrichting van de samenwerking door de VSV's. Met andere woorden: de beroepsgroep dient pro-actief vorm te geven aan de ontwikkelingen en de huidige trend van het louter volgen van initiatieven ten aanzien van door het CPZ geboden ondersteuning om te buigen.

4. Er dient beleid te worden ontwikkeld voor het ontwikkelen van een adequaat aanbod aan beroepsgroepgericht advies en ondersteuning bij de vormgeving van VSV's en de invoering van de ZIG.

Juist nu de invoering van de ZIG op individueel VSV-niveau wordt georganiseerd is landelijke coördinatie en sturing voorwaarde voor het voorkomen van een sluipend proces van ongewenste ontwikkelingen die zoals het er naar uitziet onomkeerbaar zullen zijn.

5. De Algemene Ledenvergadering van 9 juni a.s, of indien nodig een hiertoe extra bijeengeroepen ALV van de KNOV, dient zich uit te spreken over de strategische en organisatorische kaders waarbinnen de ZIG kan worden ingevoerd en bij deze kaders de bovenstaande punten 1 t/m 4 mee te nemen. Deze kaders vormen dan tevens het mandaat voor de KNOV afvaardiging in de verschillende gremia van het CPZ: bestuur CPZ en implementatiegroep ZIG. Wij verzoeken u dit onderwerp op de agenda te plaatsen van de ALV en voor de behandeling daarvan ruim tijd te nemen.

Dit schrijven zal als open brief in afschrift worden gezonden aan de leden van NOVEZ.

Uw antwoord afwachtend, verblijft,

met vriendelijke groet,

namens het bestuur

R. Hartings

directeur NOVEZ

                                                

Aankondiging 4e Cave NOVEZ congrez

Op 30 maart a.s. pakken wij door met een volgend NOVEZ-congres.

Opnieuw gaan wij in op de belangrijke kansen die er liggen binnen de veranderingen in de geboortezorg. NOVEZ heeft een toekomstbestendig model ontwikkeld dat het goede van de Nederlandse geboortezorg borgt en tegelijkertijd meebeweegt met de huidige veranderingen op de weg naar Integrale Geboortezorg. Elke zelfstandig denkende, beslissingsbevoegde, intrinsiek gemotiveerde en hardwerkende verloskundig zorgverlener in Nederland wordt enthousiast van dit model en elke regio kan ermee aan de slag.

Laat je dus informeren en inspireren over dit model: de Verloskundige ZorgGroep.

Verder komen er sprekers aan het woord die vertellen over de gevaren van het oprichten van Integrale Geboortezorg Organisaties. NOVEZ vindt deze ontwikkeling een buitenproportioneel ingewikkelde oplossing van een eenvoudig probleem. Een IGO kost teveel vergadertijd, teveel onderhandelingen, teveel dure managementtijd en teveel bureaucratie voor slechts 20% van onze zorg. Het vraagstuk, namelijk verbeterde samenwerking tussen de netwerkpartners, is met andere duidelijke en overzichtelijke stappen eenvoudig te realiseren. Daarbij is de eerstelijnsverloskunde in de lead. Dit alles wordt in het VZG-model verwezenlijkt.  

Laat je informeren en inspireren op het NOVEZ-congres op 30 maart a.s.! Het gaat over de toekomst van de Nederlandse verloskunde.

Wij sluiten af met een debat, gevolgd door een informeel samenzijn en uitwisseling van gedachten en ideeën, onder het genot van soep en een goed glas wijn.

Wanneer: 30 maart 2017 van 16 tot 19 uur

Waar: Amsterdam, Binnenkant 23 sous, vlak naast het Centraal Station

Kosten: € 30 inclusief soep en wijn (studenten € 5)

Opgave: via info@novez.nl

                          

Accreditatie is door de KNOV toegekend. 

Uitnodiging 3e Cave NOVEZ congrez

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 

bezien op haar strategische gevolgen en mogelijkheden

vrijdag 17 februari 2016

in hartje Amsterdam, Binnenkant 23-sous, vlakbij C.S.,

van 16.00 tot 19.00 uur

Op 1 Juli a.s. wordt de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) van kracht. De kern van de standaard is dat samenwerking met de partners niet meer vrijblijvend is, maar systematisch en lijn-overstijgend. Het karakter van de samenwerking is interactief, horizontaal en in een multidisciplinair netwerk verankerd.

BELANGRIJK: Wat is de ZIG niet: een voorschrift om over te gaan tot de oprichting van Integrale Geboortezorg Organisaties.

Maar de ZIG vraagt wel om een voortgaande bezinning op hoe de specifieke kracht van de verloskundige zorg in deze nieuwe werkelijkheid te verankeren.

Inhoudelijk programma congrez

In dit congrez wordt de ZIG uitgebreid geanalyseerd. Veel aandacht zal gaan naar de gevolgen voor de positie van de verloskundigen. De samenwerking zal concreet worden belicht vanuit strategisch, organisatorisch en onderhandelingsperspectief en de eigen mogelijkheden daar een concreet en structureel antwoord op te geven.

Tegen de achtergrond van de ZIG zal een verder uitgewerkt business-model van de Verloskundige Zorg Groep (VZG), in het vorige congrez (15/12/2016) enthousiast ontvangen, worden toegelicht.

Informeel deel congrez

Vast en inspirerend onderdeel van het congrez is de tijd die we nemen om elkaar ook informeel uitgebreid te spreken na afloop van het inhoudelijk programma.

 Kosten € 30 (studenten € 5,-), inclusief soep en een goed glas wijn na afloop.

 

Inschrijven kan via het contactformulier op deze website of via een email-bericht aan info@novez.nl

 

Aankondiging Cave NOVEZ congres

Klein binnen groot!

Meer voor minder!

Slow baren!

NOVEZ-praktijkmodel

Prikkelen deze woorden jou?  Ben je nieuwsgierig geworden?

Kom dan naar het Cave-congres van NOVEZ op 15 december 2016 in Amsterdam van 16 u tot 19 u.

Je komt voor de spits aan en kunt na de spits met gevulde maag vertrekken.

De kosten bedragen 30 euro (incl. soep).

Inschrijven via een email-bericht aan info@novez.nl o.v.v. Cave-congres NOVEZ. Na inschrijving ontvang je een email-bericht met nadere informatie.

Artikel TROUW en reactie van NOVEZ

Klik hier voor het artikel dat op 1 juli verscheen in Trouw.

Reactie NOVEZ

Do not confuse me with facts. We have made up our minds already.

Hebben de  lezers van Trouw zich wellicht in de handen gewreven of juist geërgerd? Eindelijk zijn die lastige vroedvrouwen aan banden gelegd. Pakkende tekst: "Vrijheid van vroedvrouw aan banden". Nu moeten ze wel samenwerken met gynaecologen. Goed nieuws of slecht nieuws?De "facts” leiden onverbiddelijk tot geheel andere conclusies .

 

Op de eerste plaats zijn er geen problemen met de samenwerking tussen gynaecologen en ver loskundigen in Nederland. Al decennia werken zij samen. Het werk van de ene medische professional (ook verloskundigen zijn medici) houdt op waar de competentie van de andere (de gynaecoloog) begint. Zonder flauwekul, bureaucratie en wat de verloskundigen betreft, 24 uur per dag en dat zonder overhead. Feitelijk is er al lang integrale geboortezorg.
Waar de schoen wringt is dat de overheid in haar ongebreidelde geloof in de marktwerking in de gezondheidszorg, een stap verder zet op het uit handen geven van sturingsmacht (= gelijk aan contracteringskracht) aan de verzekeraars. Het onderwerp is niet integrale geboortezorg (die is er al lang, zie boven), maar integrale financiering. Gegeven de enorme macht die ziekenhuizen (en de daarbinnen opererende gynaecologen) hebben zal dit leiden tot contractuele een-tweetjes tussen verzekeraars en ziekenhuizen. In dit krachtenspel staat de verloskundige van meet af aan op achterstand. We willen in Nederland maar niet begrijpen dat in de gezondheidszorg het juist de gekozen financieringsvorm is die de zorg bepaalt en de aanspraken van de verzekerden op die zorg. Voor de geboortezorg betekent dit dat de integrale financiering leidt tot een onomkeerbaar proces van medicalisering, simpelweg gezegd: onnodige behandelingen en opnames in het ziekenhuis. De gevolgen zullen er niet om liegen: duurdere zorg, gezondheidsverlies en risico-toename voor moeder en kind. Het buitenland kijkt met afgrijzen naar deze ontwikkeling in ons land. Die hebben dit al.
Het verzet van de verloskundigen tegen de plannen van de minister is groot en groeiende. En om het maar op voorhand weg te nemen: het gaat de verloskundigen niet om het behoud van hun zelfstandigheid als doel op zich. Neen, hun zelfstandigheid vormt in Nederland de beste garantie voor het behoud van de regie en keuzevrijheid in handen van de zwangeren.

 

We zijn in Nederland sterk bezig een complexe oplossing in te voeren voor een niet bestaand probleem, met alle bovenstaande kwalijke gevolgen die de overheid juist zegt te bestrijden. 

Het spijt ons als we de lezers van Trouw met deze facts hebben confused.

 

NOVEZ
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en Zwangeren

 

Over de Taskforce PTGZ

Met dit te schrijven vraagt NOVEZ uw bijzondere aandacht voor het actuele beleid van de overheid op het vlak van de Integrale Bekostiging Geboortezorg. U bent ongetwijfeld onlangs benaderd door de Taskforce PTGZ die, betaald door de overheid, VSV's die al zover zijn, gaat ondersteunen aan (quote) "succesvolle en efficiënte invoering van integrale geboortezorg en integrale bekostiging". Het gehanteerde jargon hiervoor is: Programma Transitie Geboortezorg (PTGZ).

In de afgelopen dagen en weken hebben verloskundigen uit het hele land aan de minister en de Tweede Kamer laten weten dat met het ingezette beleid de eerstelijnsverloksundige zorg en Midwifery Led Care (MLC) op termijn zal verdwijnen. Desondanks kiest de politiek ervoor in een glijdend traject van begeleiding en facilitering door de Taskforce toch tot invoering van de integrale bekostiging over te gaan.

 

Het veld van de eerstelijnsverloskunde is simpelweg nog helemaal niet klaar om in het krachtenveld van ziekenhuizen, gynaecologen en verzekeraars haar positie te behouden. De Taskforce heeft een neutrale opdracht, zie hiervoor, hetgeen past in het werk van organisatie-adviseurs. Maar in de praktijk betekent het dat de Taskforce zal meebewegen met de overheersende krachten en machten in de VSV's. U kunt zelf als beste beoordelen dat dan ook in uw geval de Taskforce niet aan uw kant zal staan.

 

Met andere woorden: de inzet van de Taskforce in de huidige fase zal het proces van ontmanteling van de Nederlandse eerstelijnsverloskunde alleen maar doen versnellen.

Novez heeft zich hierop beraden en legt aan u het volgende voor, doet een oproep en daarbij ook een aanbod.

1. Om in het toekomstige financieringsmodel de eerstelijnsverloskunde en MLC te behouden is het allereerst noodzakelijk dat de eerstelijnsverloskunde zichzelf sterk organiseert. Dat betekent onder meer de ontwikkeling van een krachtige visie op haar toekomst, daarbij passende organisatievormen en de juridische vormgeving daarvan. Uiteindelijk vraagt dat ook om begeleiding van de complexe onderhandelingsprocessen die op u af gaan komen in de VSV's. Deze begeleiding dient niet neutraal te zijn, maar juist de (inhoudelijke, juridische en financiële) positie van de eerstelijnsverloskundigen versterken.

2. Overhaast ingaan op het aanbod van de Taskforce alvorens zelf een krachtige eigen visie en businesscase te hebben ontwikkeld, betekent dat handhaving van MLC nagenoeg onmogelijk zal zijn. Onderhandelen kent vele aspecten, maar dient in alle gevallen te starten vanuit eigen kracht. NOVEZ roept u met klem op bij twijfel over uw positie niet (meer) aan het proces van invoering van IBG mee te werken. De tijdbalk van de minister geeft hiervoor ruimschoots ruimte! Verder groeit ook in de Tweede Kamer het verzet tegen de plannen van de minister hetgeen voor NOVEZ aanleiding is u dringend te adviseren voor de komende periode helemaal niet in te gaan op het ondersteuningsaanbod van de Taskforce of anderszins de weg in te slaan van IBG! Met andere woorden: we roepen het veld op massaal alle activiteiten in deze op te schorten.

3. Na het zomerreces zal NOVEZ een landelijk startcongres organiseren waarin door de eerstelijnsverloskundigen gezamenlijk de toekomstvisie van MLC in al zijn facetten zal worden gedefinieerd. De uitkomsten van dit congres zullen leidend zijn bij de opstelling van de eerstelijnsverloskunde richting partners in het veld, verzekeraars en de landelijke politiek.

We gaan graag in op uw vragen en opmerkingen. Voor het overige wensen wij u een mooie vakantie toe.

Namens bestuur van NOVEZ,

 

Berteld Kok
Ineke Bijloo
Anneke de Braal

 

Startcommuniqué NOVEZ juli 2016

We zijn nog een beetje beduusd van de vele warme en positieve reacties op de oprichting van NOVEZ. Het bestuur is nog maar net aangetreden en er liggen al bergen werk op NOVEZ te wachten. Kennelijk voorziet NOVEZ in een behoefte.

Tegelijkertijd is duidelijk dat door de vele elkaar snel opvolgende ontwikkelingen in de afgelopen hectische periode, waarin de verloskundigen sterk van zich hebben laten horen, niet iedereen het complete perspectief heeft kunnen bewaren.

In deze nieuwsbrief zetten we de ontwikkelingen op een rijtje, gaan in op de actualiteit betreffende IBG (Integrale Bekostiging Geboortezorg), voorzien u van een dringend advies en leggen aan u voor wat NOVEZ met u in het najaar gaat ondernemen.

GISTEREN

Recent heeft Nederland tot en met de Tweede Kamer kennis kunnen nemen van de kwalijke gevolgen van invoering van IBG. Dit beleid leidt op termijn onherroepelijk tot het verdwijnen van de eerstelijnsverloskunde zoals we die nu kennen op het vlak van de regie door de verloskundige samen met de zwangere en de keuzevrijheid en autonomie van de zwangere. NOVEZ acht de kans uitermate groot dat dit beleid leidt tot onnodige en dus ongewenste medicalisering. Meer risico voor moeder en kind tegen hogere kosten is het resultaat.

Daarnaast zullen ook de zakelijke gevolgen voor verloskundige praktijken catastrofaal zijn.

Een aantal verloskundigen verenigd in de ad-hoc structuur Keer Het Tij (KHT), is letterlijk in actie gekomen. Tweede Kamerleden zijn benaderd, de media werden gemobiliseerd. Vele verloskundigen in het land hebben mee geholpen. Er is een handtekeningenactie gevoerd met veertigduizend adhesies en er zijn demonstraties georganiseerd waaronder in Amsterdam en op het Binnenhof. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat de minister zeer lastige debatten heeft moeten voeren in de Tweede Kamer. Een groter compliment kan KHT (in samenwerking met vrouwenorganisaties) en andere actievoerende verloskundigen niet worden gegeven.

Alle inspanningen zijn niet vergeefs geweest! Integendeel. In het tweede en afsluitend debat over IBG is een uiterst belangrijke motie aangenomen door de Tweede Kamer. U moet daarbij weten dat NOVEZ zelfs tijdens het laatste debat in rechtstreeks contact met de SP-kamerfractie heeft gestaan en deze van argumenten heeft voorzien.

De kern van deze motie is:

IBG kan door de zorgverzekeraars worden ingevoerd maar niet worden afgedwongen. De huidige financiering blijft voorlopig dus gehandhaafd.

Hoewel we erg blij mogen zijn met het Kamerbesluit, blijkt uit nadere analyse dat we ons terdege moeten voorbereiden op onze toekomst.

Wat staat er namelijk NIET in het Kamerbesluit.

Er staat niet in dat de regering voorstander is van de handhaving van de eerstelijnsverloskunde. Minister Schippers wilde zich in het laatste debat zelfs niet uitspreken of de eerstelijns verloskunde blijft bestaan.

In het Kamerbesluit staat ook niet dat integrale bekostiging van de baan is.

De eerstelijnsverloskunde is weliswaar op het nippertje gered, maar alleen omdat integrale bekostiging nog onvoldoende draagvlak heeft of omdat het nog te vroeg is tot invoering over te gaan. Zorgverleners mogen door de zorgverzekeraars niet gedwongen worden in de nieuwe financiering mee te gaan.

Er staat letterlijk dat de zorgverzekeraars wel voorstander zijn van integrale bekostiging. Niets belet de zorgverzekeraars een geheel vanuit de ziekenhuizen georganiseerde verloskunde te financieren. U kunt weliswaar niet worden gedwongen om daaraan mee te werken maar dat betekent niet dat een en ander niet zonder u zou kunnen worden ontwikkeld.

Onze eerste conclusie luidt dan ook: de eerstelijnsverloskunde heeft een zeer belangrijke slag gewonnen. Maar nog niet de oorlog. Een tweede conclusie is dat er gelukkig voldoende tijd gecreëerd is om zelf invulling te geven aan de toekomst van de eerstelijnsverloskunde en het behoud van de zelfstandige praktijken. Maar achterover leunen is niet aan de orde!

En tot slot: deze situatie leert ons dat het in de afgelopen tijd duidelijk heeft ontbroken aan adequate behartiging van de specifieke belangen van de eerstelijnsverloskunde. 

Met het bovengenoemde kamerbesluit is het moment aangebroken om de periode van actievoeren achter ons te laten en over te gaan tot een structurele en samenhangende benadering, zowel beleidsmatig als in praktische - lees ondersteunende - zin, van de eerstelijnsverloskunde in de toekomst.

NOVEZ

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de oprichting van een nieuwe belangenbehartigingsorganisatie: NOVEZ (Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en Zwangeren). NOVEZ richt zich specifiek op de eerstelijnsverloskundigen. Maar niet alleen op hen. Tot NOVEZ treden ook zwangeren toe als volwaardig lid. Hiermee wordt naar buiten toe uitdrukking gegeven aan het unieke partnership dat bestaat tussen zwangeren en eerstelijnsverloskundigen. Zij vormen vanaf heden het parlement van de verloskunde in Nederland. Mocht u hierbij het idee krijgen dat deze combinatie wel eens een heel krachtige stem kan ontwikkelen in Nederland op beleids- en politiek niveau, dan spreken wij u niet tegen.

Maar NOVEZ is ook ontstaan vanuit de noodzaak om professionele ondersteuning te geven aan het verloskundig veld. We gaan de komende jaren een uiterst lastige periode in waarin met sterke partners, zoals ziekenhuizen, gynaecologen, kraamzorg en verzekeraars, zaken zullen moeten worden gedaan. Er was en is een schrijnend gebrek aan broodnodige ondersteuning en belangenbehartiging voor de eerstelijnsverloskundigen op dit complexe veld. Hierin gaat NOVEZ voorzien. Dat zij dit gaat doen in constructief overleg en waar mogelijk in samenwerking met partners zoals KNOV en andere organisaties, is voor NOVEZ vanzelfsprekend.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de visie en te ondernemen activiteiten van NOVEZ: www.novez.nl (onder de kopjes Home en Wie zijn wij).

VANDAAG

Met het Kamerbesluit (zie boven) is het perspectief van IBG drastisch gewijzigd.

Er is enige tijd geleden door de minister een Taskforce in het leven geroepen die de opdracht heeft de VSV's te ondersteunen bij de invoering van IBG. Het gaat daarbij zowel om de inhoud van de zorg (integraal) als de financiering ervan (ook integraal). Bestudering van de projectplannen die her en der door de Taskforce zijn voorgelegd aan de VSV's, geeft het beeld dat inderdaad de werkzaamheden van alle ketenpartners volledig in elkaar worden geschoven. Daarnaast is het doel van IBG deze samenwerking te formaliseren en vanuit een (1) organisatie met verzekeraars contracten te sluiten. Dan spreken we ineens niet meer over samenwerking, maar over zeggenschap, meerderheidsbelang, wie wordt hoofdaannemer (dus contractpartner van de verzekeraar). Kortom het spel draait dan niet meer om de zwangere en de best mogelijke zorg, maar om macht, positie en geld. Daar zullen ook de al goed lopende samenwerkingen flink onder lijden.

Gegeven het krachtenveld in de VSV’s en gezien het proces van integraal werken zal invoering van IBG feitelijk leiden tot opheffing van de eerstelijnsverloskunde.

De inzet van de Taskforce heeft op enkele plekken een autonome dynamiek ontwikkeld. Zo werkt dat nu eenmaal. Het zal de eerstelijnsverloskundigen in de keten wellicht hier en daar zelfs het gevoel hebben gegeven dat de ontwikkelingen onomkeerbaar zijn en dat snel handelen is geboden. Niets is minder waar!

NOVEZ raadt u ten sterkste aan uw opstelling in de VSV’s bij besprekingen over invoering van IBG aan deze nieuwe en voor u gunstige situatie aan te passen. Het advies van NOVEZ is alle ingeslagen paden richting Integrale Bekostiging ‘on hold’ te zetten. Er is juist geen haast geboden.

Concreet: het normale overleg in de VSV's over inhoudelijke samenwerking moet uiteraard gewoon doorgaan. Om de goede sfeer van samenwerking te behouden zou u kunnen inbrengen dat u zich na het besluit van de Tweede Kamer als verloskundigen eerst onderling wenst te beraden. Het is voor u eenvoudigweg voorshands niet mogelijk mee te werken aan een traject van besluitvorming waarbij inhoudelijke samenwerking onderdeel is van een proces dat leidt tot IBG en tot 1 organisatie als contractpartner van de verzekeraar. U staat in het volste recht en hebt het Nederlandse Parlement achter u.

Mocht u voor uw eigen specifieke situatie ruggespraak willen houden over de te bewandelen weg, dan kunt u met NOVEZ contact opnemen via info@novez.nl.

DIT NAJAAR

NOVEZ gaat een landelijk startsymposium organiseren waarin we gezamenlijk onder meer de toekomstvisie van de eerstelijnsverloskunde in al zijn facetten zullen definiëren. De uitkomsten van dit symposium zullen leidend zijn bij de opstelling van de eerstelijnsverloskunde richting partners in het veld, verzekeraars en de landelijke politiek. Het symposium beoogt ook de organisatorische contouren van een toekomstbestendige eerstelijnsverloskunde vast te stellen.

Tot slot vragen wij graag ruimte in de agenda van uw kringvergadering na de zomer om NOVEZ toe te kunnen lichten. We zullen dan ingaan op de sterke en kansrijke combinatie van verloskundigen en zwangeren in de vereniging NOVEZ. Daarnaast stelt het ons in staat een concreet beeld te vormen per kring van de situatie in de eerste lijn en de relatie met de ketenpartners en verzekeraars. 

Het ligt in de bedoeling van NOVEZ ter ondersteuning van uw regionale situatie daarop afgestemde werkconferenties te organiseren.

Het is tevens het moment om het lidmaatschap van NOVEZ met u te bespreken.

Wij vragen u daarom een of meerdere data hiervoor door te geven.

Tenslotte. Er zijn verscheidene VSV’s waar eerstelijnsverloskundigen door de ontstane situatie nu reeds advies, steun, hulp en mediation nodig hebben. Wij nodigen u uit in het voorkomende geval dit kenbaar te maken aan info@novez.nl. Wij zullen dan alvast schriftelijk bij u terugkomen voor het geven van advies of een afspraak maken voor na de zomervakantie.

U een goede vakantieperiode toewensend,

met collegiale groet,

namens het bestuur van NOVEZ:


Berteld Kok, verloskundige

Ineke Bijloo, verloskundige

Anneke de Braal, verloskundige

Colien van der Heijden, moeder

Saar Talsma, zwangere