NOVEZ

Nederlandse Organisatie Verloskundigen En Zwangeren
 

Aankondiging Pre-ALV


UITNODIGING PRE-ALV
21 september, Utrecht

Bedreiging inkomen en positie
&
Aanlokkelijk toekomstperspectief 2018

 

Agenda

Bedreiging inkomen en positie:

  • Zoals u hebt gezien beschouwt VGZ de contractering van verloskundigen als een supermarktaanbieding: "Sla nu toe. Tijdelijk in prijs verlaagd. Na 25 september niet meer beschikbaar voor hetzelfde bedrag". NOVEZ is van mening dat VGZ voor dit beleid niet mag worden beloond. We staan met elkaar stil hoe deze historische trendbreuk te keren zonder in strijd te komen met de mededingingswetgeving.
  • Informatie beleid zorgverzekeraars

Aanlokkelijk toekomstperspectief 2018:

  • Het grote transitie en innovatie jaar voor de eerstelijns verloskunde in 2018
  • Discussie over het in te dienen agendapunt op de extra ALV van 13 oktober over de toekomst van de verloskunde

Bijpraten

 

Sprekers

Meltem Kaya, Directeur Bevalcentrum West

Sonia Jennings, adviseur en (interim) manager eerstelijnszorg

Esther de Vries, verloskundige uit Arnhem

Ilse Vloothuis, verloskundige uit Amsterdam (OVB)

 

Datum: 21 september 2018
Tijd:17.30 tot 21.30 uur
Plaats: Workshopruimte-Utrecht
Oudegracht 186W
3511 AL Utrecht

 

Aanmelden kan via: info@novez.nl 

Congres "Schot voor de Boeg; deltawerken voor de Nederlandse verloskunde" op 11 mei 2017

 

 

Congres NOVEZ op 30 maart 2017

Op donderdag 30 maart hield NOVEZ alweer zijn vierde congres. De opkomst was goed: van Friesland tot Brabant, van randstad tot Gelderland. De kraamzorg was ook van de partij en studenten van de Academies voor Verloskundigen waren aanwezig. We waren verheugd met aanwezigheid van een lid van de taskforce en van een adviseur van de KNOV. De sfeer was goed en de discussie scherp. Het werd snel duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning in het land. Bovenal was en werd voelbaar dat er tijdsdruk is. We moeten nu snel aan de bak anders zijn we het initiatief helemaal kwijt. Voor je het weet is de eerstelijnsverloskunde opgeborgen in organisaties met heel veel management, vooral van het ziekenhuis, en komt geen verloskundige meer in de buurt van het stuurwiel.

Aan het begin van het congres zijn enkele huishoudelijke mededelingen gedaan. Ten eerste is Bertold Kok teruggetreden als voorzitter. Zij zoekt even de luwte op, blijft geïnspireerd door de visie van NOVEZ en is bereid om bepaalde klussen op zich te nemen. Waarnemend voorzitter is Ineke Bijloo. Ten tweede is een directeur aangesteld: Rob Hartings. Geen onbekende in dit circuit.

Beatrijs Smulders legde aan de hand van internationale en nationale ontwikkelingen uit dat onze onafhankelijke beroepsuitoefening  momenteel wederom zwaar onder druk staat. Dat verloskundigen zich meer weerbaar  en krachtig moeten opstellen, om te behouden wat ze hebben. De  keuzevrijheid  van vrouwen, een groot goed mag niet verder aangetast worden. Zij waarschuwde voor verdere medicalisering  en hospitalisering van verloskundigen na het wegvallen van een zelfstandige eerstelijnsverloskunde. Ze deed een oproep aan de jonge verloskundigen van de toekomst en studenten, om mee te doen en actief te zijn in het behoud van onze zelfstandige beroepsuitoefening.  Wij staan voor de belangrijke taak dat we als beroepsgroep onszelf moeten gaan overstijgen. Dat kan alleen als we orde op zaken stellen in eigen huis en boven de onderlinge problemen en concurrentie-perikelen gaan staan. Ons verenigen in sterke eerstelijns zorggroepen om zo de regie in de verloskunde te nemen.  Samen met de tweede lijns verloskundigen beheersen we namelijk het leeuwendeel van de verloskunde.  Waarom zouden we het ziekenhuis ons laten organiseren? Om aan ons te verdienen? We moeten niet terugschrikken voor het innemen van de sterke positie die ons toekomst.  

Jan van Gorp heeft daarna in een presentatie uitgelegd wat er nodig is om als verloskundigen overeind te blijven: een sterke organisatie intern: kwaliteitsbewaking/continuïteit van zorg  om keuzevrijheid van zwangeren te garanderen. Extern : met één mond spreken en krachtig kan optreden in de lokale “politieke arena” waarin wordt onderhandeld. De sterke organisatie van de verloskundige is de Verloskundige Zorg Groep (VGZ). Het model is niet in beton gegoten. Verschillende varianten zijn mogelijk. Doel is van het organiseren van de verloskundigen zodanig dat je met een mond spreekt Een analyse van de Zorgstandaard Integrale Zorg leerde dat er geen noodzaak is om voor 1 juli aanstaande een organisatie op te tuigen. Er is in de standaard geen enkele vormeis opgenomen. Ook hoeft het niet per 1 juli aanstaande operationeel te zijn. De Inspectie Gezondheidszorg zal hoogstens toetsen of er een ontwikkeling is, of er een beweging ontstaat in de richting van integrale zorg.

In Breda zijn ze ver met het vormgeven van de integrale zorg. Daar is een model ontwikkeld onder de naam Annature. Als dit model wordt gefileerd dan wordt duidelijk dat de verloskundigen veel van hun positie hebben weggegeven aan ziekenhuismanagement en gynaecologen. De verloskundigen zitten niet aan het stuur. Die positie hebben ze daar losgelaten, bijvoorbeeld door onderdeel te worden van de ziekenhuisorganisatie, onderaannemer te worden, ziekenhuis stelt begroting en jaarrekening vast, etc. Met dit model vrezen we dat de eerstelijnsverloskunde in Breda over enkele jaren is weggevaagd. Daar zal in de toekomst alleen nog maar worden bevallen in het ziekenhuis.

Na een korte pauze startte de geanimeerde discussie. Enkele highlights op een rij.

NOVEZ is voor samenwerking. Ook met de KNOV. Ook lokaal met gynaecologen, kraamzorg, etc. geboortezorg is ook ketenzorg. Die keten moet je organiseren en dat kan alleen door samen te werken. NOVEZ is wel van mening dat het buitengewoon noodzakelijk is om de keuzevrijheid van vrouwen waar en hoe te bevallen overeind te houden. Vrouwen dienen de keuze te kunnen maken om thuis te bevallen. Dat kan alleen als de verloskundige een zelfstandige positie inneemt.  

Wat is nu de overeenkomst en verschil tussen de VZG en het model dat door de EVAA is ontwikkeld voor de klinieken in het AMC en het VUMC? Het model EVAA kreeg een groot applaus omdat in dat model de verloskundigen wel degelijk aan het stuurwiel zitten en blijven zitten. De verloskundigen onder leiding van Joke Klinkert hebben het voor elkaar gekregen om ondanks meningsverschillen toch een clu te zijn en met een mond te spreken. De financiering voor verloskundigen richt zich op substitutie van zorg: de midrisk care. Belangrijk. De VZG echter richt zich op onze corebusiness:  de fysiologie, het voorkomen van pathologie ( ook van de medium risks). Door gezamenlijk binnen VGZ aan kwaliteitsbewaking te doen met eigen eerste lijns protocollen en een gezamenlijke contractering bij verzekeraars en vertegenwoordiging in VSV’s.

Iets na half zeven gingen we niet meer aan de slag met stellingen maar probeerden we de conclusies van de middag te formuleren.

1.    Stop de externe overleggen gericht op een nieuwe organisaties voor integrale zorg. Extern moet de boodschap zijn van de verloskundigen: dat initiatief sluiten we voorlopig buiten. Wij moeten eerst ons eigen huis op orde brengen. Daarnaast is de tijdsdruk imaginair. Die bestaat niet. Die wordt ons opgelegd door belanghebbende partijen. Beweging alleen is al voldoende. Kan ook vanaf 30 juni aanstaande;

2.    Eigen huis op orde: organiseer je als groep verloskundigen, zodanig dat je extern met één mond kan spreken en daadkrachtig kan optreden. Zorg voor een inspirerende visie en zet die om naar een vorm: de Verloskundige Zorggroep. Ga dan professioneel samenwerken, zodanig dat je de doelen gaat bereiken en sluit zelf een contract met de zorgverzekeraar. Neem een voorbeeld aan Eeva in Amsterdam die 130 verloskundigen eensgezind op een lijn heeft gekregen en die nu een hele sterke positie hebben verkregen in de hele regio.

3.    Doe extern als Verloskundige Zorggroep een voorstel conform de modelovereenkomst zoals NOVEZ die heeft ontwikkeld.  Vraag deze bij NOVEZ op. Laat je daarbij professioneel ondersteunen. Maak gebruik van de expertise en faciliteiten van NOVEZ. Stuur een mail info@novez.nl. Laat het initiatief niet bij de ziekenhuizen. Als je niet aan het stuur zit, kun je ook niet bijsturen. Voor je het weet is de keuzevrijheid voor vrouwen uit beeld verdwenen.

Het gaat bij de nieuwe  ontwikkelingen in de geboortezorg  niet alleen om juridische of organisatorische ingrepen. Wat moeten we leren om ook de komende jaren onze cliënten succesvol en met hoge waardering te begeleiden? Vaak werd genoemd de continuïteit van zorg en zeer persoonlijke begeleiding, etc. De ambitie om de zorg in het midrisk gedeelte als eerstelijnsverloskundige uit te voeren, werd hierbij uitgesproken. We dienen ook ons eigen handelen als verloskundigen wat betreft de inhoud van zorg kritisch tegen het licht te houden en door te ontwikkelen. Daar kunnen de verloskundige Zorggroepen goed bij helpen en van dienst zijn.

Met een mooi glas natuurwijn in de hand werd er nog zeer geanimeerd nagepraat. Ook in deze fase van het congres werd duidelijk dat veel verloskundigen zich ten onrechte onder druk voelen staan van ketenpartners, het moeilijk vinden om op basis van rationele argumenten af te wegen wat goed is voor de beroepsgroep en voor  hen persoonlijk. De informatie ontbreekt, inzicht in wat politiek is en wat de feiten zijn.  Juiste ondersteuning ontbreekt.

Roept dit verslag vragen op? Mail naar info@novez.nl 
Congres Cave NOVEZ op 17 februari 2017

Op 17 februari jl. hielden wij ons 3de cave-novez-congres. Veel aandacht ging uit naar de voordracht van Jan van Gorp, organisatiedeskundige en adviseur van NOVEZ. Hij lichtte toe wat er van het veld verwacht wordt met de invoering van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, en wat daar voor de verloskundigen, de eerstelijn, belangrijk in is. Het model hoe verloskundigen zich kunnen organiseren om hun kwaliteit en kracht van zorg in de toekomst te borgen, noemen wij de 'Verloskundige ZorgGroep' (VZG). Op onze Facebook-pagina kan de voordracht bekeken worden. 

Congrez NOVEZ op 15 december 2016IBG en Integrale Geboortezorg Organisaties niet verplicht!

Herhaaldelijk bereiken NOVEZ signalen dat verloskundigen nog steeds denken dat IBG (Integrale Bekostiging Geboortezorg) en de vorming van integrale geboortezorg organisaties in de toekomst verplicht worden dan wel uiteindelijk onvermijdelijk zullen zijn.

Voor wat de verplichting betreft volgt hieronder een citaat uit een recente brief (03-11-2016) van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

‘In het debat is gebleken dat er onder verloskundigen het idee had postgevat dat de hele sector op integrale bekostiging zou moeten overgaan. Dat is onjuist. Ik heb nooit besloten tot integrale bekostiging als enig bekostigingsmodel; integrale bekostiging is altijd een vrijwillige optie voor de verloskundige geweest, naast de bestaande bekostiging.’

U kunt zelf de conclusie trekken.

Betekent dat dan dat er niet moet worden samengewerkt? Natuurlijk niet. NOVEZ is 100% voor samenwerking met de ketenpartners voor zover dat werkelijk in het belang is van onze zwangeren.

En “hoe ver is voor zover”? Naar onze mening niet totaal integraal. Laten we het maar meteen eens duidelijk stellen. NOVEZ vindt het klinkklare onzin om voor alle zorg integraal te gaan samenwerken en al helemaal om integrale organisaties te gaan vormen terwijl het speelveld van de samenwerking - als we ons werk tenminste goed doen - slechts 20-25% van de zwangeren beslaat. Integrale zorg voor de hele verloskundige zorg is een prachtig voorbeeld van een tekentafel-concept waar zwangeren en verloskundigen de dupe van worden.

IBG en integrale geboortezorg organisaties zijn veel te zware middelen, met enorm veel onbekende grootheden (fiscaal, juridisch, organisatorisch, mededingingsrechtelijk, rechtspositie van de verloskundigen), in relatie tot het doel. De weg ernaartoe kent een peilloze complexiteit en kost teveel kostbare vergadertijd van veel te veel partijen. Tijd die verloskundigen hard nodig hebben om aan zwangere vrouwen te geven.  Daarnaast zien we aankomen dat er een wereld van bureaucratie over het veld wordt uitgerold. IBG zuinig en zinnig? Nee, een ingewikkelde en kostbare oplossing voor een beperkt vraagstuk is een betere definitie.

Samenwerking in de keten moet opgezet worden vanuit de ongecompliceerde, fysiologische verloskunde en niet vanuit een klein deel van de verloskunde dat pathologie heet. 

Kunnen we dan nu achterover leunen?

Nee, het is wel degelijk noodzakelijk dat de eerstelijns verloskundigen zich oriënteren op hun toekomst. Met de hele discussie over IBG hebben grote en sterke partners in de keten (ziekenhuizen en kraamzorg) voorgesorteerd op deze fictieve toekomst. We kunnen deze bewegingen niet negeren. Anders wordt op het hellende vlak van “integrale samenwerking” de positie van de eerstelijns verloskundigen geleidelijk onderworpen aan het spel van krachten en machten in de keten. Verlies van vrij ondernemerschap en reductie van de eerstelijns verloskundige tot die van onderaannemer zijn uiterst realistische scenario’s.

Het verlies van de historische, ooit moeizaam verworven positie van de verloskundigen in de eerste lijn zal ook catastrofale gevolgen hebben voor de positie van de zwangeren.

NOVEZ is druk doende een toekomstbestendig model te ontwikkelen voor de eerste lijn dat inspeelt op de actuele strategische bewegingen in de keten. Dat vormde ook het hoofdonderwerp van het tweede Congres van NOVEZ op 15 december 2016.

Hand in eigen boezem als het gaat om continuïteit

Amber, een zwangere vrouw, 35 weken zwanger van haar eerste kind, vertelde op dit congres haar verhaal. Zij ging toen ze zwanger was naar een verloskundige praktijk in haar buurt met 6 verloskundigen. Elke verloskundige die zij daar ontmoette, was vriendelijk en professioneel, maar na een tijdje besefte zij dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van een band. Zij had met alle 6 verloskundigen kennis gemaakt, elke controle was eigenlijk een nieuwe vriendelijke ontmoeting, iedere keer met dezelfde vragen over haar beroep en haar doorgemaakte ernstige kinderziekte. Heel vermoeiend en teleurstellend. Zij moest op de website gaan kijken wie er allemaal werkten en hoe zij ook alweer heetten. Ze begint zich zorgen te maken wie er bij de bevalling komt en of ze dan wel weten wie ze is en of ze wel bij haar zullen blijven als het moeilijk wordt. Niemand kan haar nu op het einde vertellen wie er met Oud en Nieuw dienst zal hebben. Ze is bang voor de pijn ook vanwege haar ziekenhuis-verleden. Ze voelt zich onzeker en voelt te weinig vertrouwen in de verloskundigen om de bevalling tegemoet te zien.   

Tweede spreker Jan van Gorp

Hij nam het stokje van de zwangere over en legde haarfijn uit welke emancipatoire kansen er momenteel voor het oprapen liggen, zowel voor verloskundigen als voor zwangeren van Nederland. Hij schetste een toekomstbeeld waarin we de huidige transitie in de geboortezorg kunnen gebruiken door deze om te buigen naar krachtige regionale eerstelijns verloskundige organisaties, waarin we eindelijk en met gemak onze gedroomde zorg aan onze zwangeren kunnen gaan geven en waarborgen. En hoe we deze zorg kunnen contracteren met zorgverzekeraars op zo’n manier dat onze zwangeren zich in de toekomst weer wèl veilig en gezien zullen voelen en waarbij de verloskundige ook wel degelijk een eigen leven heeft. En niet onbelangrijk, hoe we de regie kunnen krijgen.  

Samenwerking in de keten vraagt allereerst om eigen protocollering en strategische allianties tussen verloskundigen onderling. Met gebruik van flipovers liet hij ons zien hoe wij als eerstelijns verloskundigen simpelweg een leidende rol kunnen gaan innemen in de keten. Als we niet bang, passief of passief blijven tenminste. En als verloskundigen zich in 2017 doelgericht en zonder flauwekul  gaan verenigen. Kernbegrippen zijn: "Klein binnen groot", "Samenwerken binnen concurrentie", "Einde aan de vrijblijvendheid". 80 Verloskundige Zorg Groepen

Hoe? Door ons landelijk breed binnen 80 Verloskundige Zorg Groepen (VZG’s) te organiseren. Deze VZG’s  zijn de contractpartners van de zorgverzekeraars. In dit scenario is het veld van de eerstelijns verloskunde naar buiten voor de ketenpartners en de verzekeraars een grote, herkenbare, aanspreekbare en sterke partner. Naar binnen organiseert de VZG het werk kleinschalig. Dat kan via kleine praktijken maar ook vanuit praktijken die zich op grotere schaal hebben georganiseerd. Naar de zwangeren toe werken verloskundigen voortaan per definitie kleinschalig, vrouwvriendelijk, fijnmazig en persoonlijk gericht. Daardoor bouwt de verloskundige weer een persoonlijke, continue band met hun zwangeren op. Verloskundigen kunnen weer bevallingen gaan afmaken, ook als er bijstimulatie of pijnstilling nodig is. Onderzoek heeft uitgewezen dat zwangeren dit willen.  

De nieuwe structuur van VZG’s maakt krachtige samenwerking tussen verloskundigen mogelijk. Ook binnen de klassieke concurrentie die verloskundige praktijken nu eenmaal als zelfstandige ondernemers ten opzichte van elkaar hebben. Dit is vaak een enorme bottleneck in de eerste lijn wanneer met de externe partners en verzekeraars moet worden onderhandeld. VZG’s, mits goed opgezet, maken het mogelijk ook binnen de kaders van de mededingingswetgeving krachtige partners te worden die qua schaalgrootte niet onderdoen voor de overige spelers in de keten zoals ziekenhuizen en kraamzorg. Ook verzekeraars zijn gebaat met een eerstelijns verloskunde die zich goed en professioneel als stevige partner heeft georganiseerd. 

Deze voordracht kwam aan en inmiddels heeft NOVEZ vanuit een 5-tal kringen het verzoek gekregen deze inleiding te komen presenteren. Op die verzoeken wordt uiteraard graag ingegaan.

Afsluitende oproep op het congres door de voorzitter:  

Het geschetste masterplan verloskunde is geen droom maar kan binnen 2017 werkelijkheid worden als iedereen mee gaat denken en doen. Als verloskundigen voor leiderschap kiezen in plaats van Calimero gedrag. Of slachtoffergedrag: er is toch niets meer aan te doen! Het gaat nu eenmaal zo… Nee, het kan wel degelijk anders! 

Denk mee en bouw mee aan de unieke toekomst van de Nederlandse verloskundige. Een VGZ, een Verloskundige Zorg Groep, binnen je eigen regio, kan uit wel 30 verloskundige praktijken bestaan maar ook uit vijf. Grote praktijken kunnen naast duo- ook uit solo- of trio-praktijken bestaan. Elke regio ziet er weer anders uit. 

Er lopen afspraken met de KNOV, met wat NOVEZ betreft als doel gezamenlijk hierin op te trekken en ondersteuning te bieden. Hoe sneller dit VGZ- proces zal gaan, hoe beter het voor de toekomstige positie van verloskundigen en de contractering met de zorgverzekeraars is.

Als je per 1 januari 2017 regionaal wilt starten met het proces om een VZG te vormen, meldt je aan bij Ineke Bijloo: 

info@novez.nl

Bestuur NOVEZ

Er ligt veel werk op het Novez-bord. We hebben hard mensen nodig, zowel voor het bestuur, als de denktank en de diverse werkgroepen. Meld je aan: info@novez.nl

Tijdens een lekkere kom soep en een goed glas wijn werd de bijeenkomst nog informeel voortgezet, en werden veel vragen persoonlijk beantwoord.

Het Congres, de eerste uit een maandelijkse reeks, vond plaats op een idyllische locatie, in het souterrain van een grachtenpand vlakbij het Centraal Station van Amsterdam. Een locatie met veel sfeer, waarbij kaarslicht en kerstverlichting de toch al mooie ruimte een inspirerend en rustgevend gevoel gaven. 

Binnenkort volgt een compilatie in beeld en geluid op Facebook.

We sluiten graag af met iedereen een mooi en succesvol 2017 te wensen. En graag weer tot ziens op het volgende Congrez.

Startsymposium NOVEZ op 14 oktober 2016

Vrijdag 14 oktober 2016 was het dan zo ver: het startsymposium van de nieuwe, jonge organisatie NOVEZ. Het was een dag op een prachtige locatie met mooie muziek en een lekkere lunch.

Berteld Kok, voorzitter van NOVEZ, opende het congres met een uitleg over het hoe en waarom van NOVEZ. Daarna brak Pauline Doedens, caseload verloskundige, een lans voor de kleinschalige organisatie van de eerstelijn, helemaal recht in het hart van het gedachtegoed van NOVEZ. Haar verhaal werd bekrachtigd door Sabrina Leenheer, een jonge moeder met Zwitserse achtergrond, die vertelde hoe emancipatorisch de begeleiding door één verloskundige gedurende het geboorteproces voor haar is geweest. Zij kon dit afzetten tegen de verhalen van haar vriendinnen uit Zwitserland. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, nam het stokje over en belichtte het idee van menselijker zorg in plaats van efficiënte zorg. "Niemand wil efficiënt behandeld worden" was een van zijn uitspraken. Stella Salden, directeur KNOV, sprak over de rol van de KNOV en de mogelijkheden tot samenwerking met NOVEZ. Er ontstond wat tumult, ook tijdens een spontaan intermezzo van de secretaris van CPZ, die ook aanwezig was. NOVEZ zal zowel met de KNOV als met CPZ om tafel blijven gaan om ons gedachtegoed en onze samenwerking verder over het voetlicht te brengen.

In de middag werd er gewerkt aan de toekomstvisie van de eerstelijns verloskunde. De uitspraak van VWS dat er binnen nu en 5 tot 10 jaar geen druk van VWS komt op het vormen van een integrale geboortezorgorganisatie en op het invoeren van integrale bekostiging geeft de eerstelijn weer alle kansen om zichzelf goed en professioneel te organiseren. Daarover valt nog veel te zeggen en vooral te doen! 

Er hing een sfeer van verwachting en inspiratie, en men ging met goede moed huiswaarts. Zie hieronder een deel van het commentaar dat werd achtergelaten na deze dag: 

 

‘Fantastisch met passie'

 

‘Dit symposium heeft mijn weggezakte passie weer opgelaaid. In de diverse presentaties is mijn gevoel van “Yes we can” versterkt.’
‘Ik vond Jan van Gorp echt inspirerend’
‘Een mooi goed bestuur - goed benaderbaar.’
‘Goede inspiratieve sprekers’
‘Fijn om weer geïnspireerd te worden en om elkaars zorgen te delen en krachten te bundelen’
‘Er komt weer een sprankje hoop om de hoek kijken. Al dat enthousiasme, geweldig!’

 

 

Binnenkort zullen wij de presentaties online zetten. Houd onze website hiervoor in de gaten!